Stanovy

Stanovy

Spolku Gryspek

pro obnovu kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích

 

I. Základní ustanovení

1. Název spolku je: Spolek Gryspek pro obnovu kostela sv. Petra

    a Pavla v Kralovicích.

2. Sídlo spolku je na adrese: 331 41 Kralovice, Masarykovo nám. 1.

3. Spolek je  právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování 

   občanů.

4. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného 

    zájmu občanů.

II. Účel spolku

1. Účelem spolku na základě dohody s vlastnickými subjekty je:

      a)   Oprava a ochrana kulturní památky farního kostela sv. Petra a Pavla.

  b)      Propagace této kulturní památky.

c)      Zpřístupnění krypty Gryspeků.

d)     Ochrana okolní přírody, cest, krajiny a kulturních hodnot 

         Kralovicka.

e)      Oprava a ochrana dalších kulturních památek Kralovicka.

f)       Ochrana životního prostředí.

g)      Podpora cestovního ruchu.

2. Činnosti, jimiž spolek naplňuje cíle zejména:

      a)   Získávání finančních prostředků.

      b)   Financování příprav a průběhu prací oprav a údržby.

      c)   Poskytování pomoci při organizaci, přípravě a průběhu činností uvedených  v  bodu 5.

      d)   Spolupráce s dalšími subjekty s podobným zaměřením.

      e)   Propagační a popularizační činnost, vydávání prospektů, publikací a upomínkových

            předmětů.

       f)  Organizování kulturních, edukačních a společenských akcí.

      g)  Organizace veřejných sbírek.

      h)  Účast při jednáních a řízeních s orgány státní správy a s volenými orgány.

III. Členství ve spolku

1 .Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15 let     nebo právnická osoba, která

    souhlasí se stanovami, cíli a je ochotna podílet se na činnosti spolku.

2. O přijetí člena spolku rozhoduje výbor na základě písemné přihlášky.

3. Členství vzniká dnem přijetí a uhrazením členského příspěvku.

4. Člen spolku je povinen  dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení a řádně platit

    členské příspěvky.

5. Člen má právo:

a)      Účastnit se jednání valné hromady.

b)      Volit a být volen do orgánů spolku  (pokud dosáhne věku 18 let).

c)      Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.

d)     Podílet se na praktické činnosti sdružení.

e)      Vystoupit ze spolku.

6. Členství zaniká:

a)   Písemným oznámením člena o vystoupení.

b)   Úmrtím u fyzické osoby.

      c)   U právnické osoby jejím zrušením nebo zánikem.

      d)  Vyloučením z rozhodnutí valné hromady (v případě, že člen brání činnosti spolku,

           ohrožuje nebo poškozuje dobrou pověst spolku, neplní opětovně členské povinnosti a 

           neplatí řádně členské příspěvky).

      e)   Zánikem sdružení.

7. Čestným člen spolku se může stát každý, kdo se významně zasloužil o naplnění cílů sdružení,

    zvolením valnou hromadou (čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti).

8. Členy čestné rady mohou být významní odborníci, umělci a osobnosti (členy čestné  rady

    schvaluje valná hromada na návrh výboru).

 

IV. Organizační uspořádání

Orgány spolku jsou:

a)      Valná hromada členů.

b)      Výbor.

c)      Revizní komise.

l. Valná hromada

      a) Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.

      b) Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

      c) Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 

          jednou ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o 

          to požádá nejméně jedna třetina členů sdružení. Valná  hromada

          je považována za svolanou, pokud výbor rozešle písemné 

          pozvánky všem  členům spolku. Valná hromada musí být 

          svolána nejméně 14 dnů před termínem konání.

      d) Do působnosti valné hromady náleží:

1.  Schvalování změn stanov.

2.  Volba členů výboru na 3 roky  a revizní komise na 4 roky.

3.   Schválení úkolů spolku pro příslušné období, výroční zprávy 

    o činnosti a hospodaření sdružení předkládané výborem, 

    rozpočet sdružení a roční uzávěrka hospodaření.

   4.  Rozhoduje o výši a způsobu úhrady členských příspěvků a o osvobození 

       od nich.

   5.  Rozhoduje o zrušení členství.

   6.  Rozhoduje o zvolení čestného člena sdružení a čestné rady.

   7.   Rozhoduje o zrušení spolku.

   8.  Schvaluje zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti předkládanou 

         revizní komisí.

   9.  Rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí výbor

       nebo revizní komise.

   10. Rozhoduje o případném sloučení s jiným subjektem.

      e)  Valná hromada je schopná usnášení, pokud je přítomna 1/3  členů 

          spolku.

             f)  Každý člen má jeden hlas, který je nepřenosný.

             g)  K přijetí usnesení valné hromady je třeba souhlasu prosté většiny 

                 přítomných  členů (není-li uvedeno jinak).

      h)  K přijetí změny stanov a rozpuštění spolku je třeba 2/3 přítomných

           členů valné  hromady.

2. Výbor

      a) Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku, jenž řídí činnost 

          spolku  a jedná jeho jménem ve všech záležitostech tak, aby byly 

           zajištěny cíle a poslání  spolku (pokud nejsou stanovami vyhrazeny 

           do pravomoci valné hromady  nebo revizora).

     b) Výbor volí ze svých členů předsedu a místopředsedu a má minimálně 

        3 členy.

     c) Výbor se schází dle potřeby a je usnášení schopný, když je přítomna

          nadpoloviční většina  členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných 

          členů (každý člen výboru má jeden hlas).

     d) Za výbor jedná navenek jménem spolku předseda výboru samostatně.

 

3. Revizní komise

    a) Revizní komise jsou 3 fyzické osoby, které působí jako kontrolní orgán 

        spolku.  Ze své činnosti je odpovědná valné hromadě.

    b) Revizor nesmí být členem výboru.

    c) Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a

        upozorňuje výbor na  zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich 

        odstranění. 

   d) Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.

   e) Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu  o 

        výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

 

V. Zásady hospodaření

1. Finanční zdroje majetku sdružení jsou:

    a) Dary, příspěvky, subvence, dotace a  příjmy  z doplňkových činností 

       sloužící k naplnění cíle spolku jako je vydávání 

       prospektů, publikací, upomínkových předmětů, organizování kulturních, 

       edukačních a společenských akcí.

    b) Členské příspěvky (rozhodne-li valná hromada o jejich vybírání).

2. Výdaje sdružení tvoří provozní náklady a výdaje na uskutečňování cílů 

   spolku

3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle

    ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného valnou 

     hromadou.

4. Hospodář spolku.

    K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami 

    do výše     5 000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových 

    povinností jmenuje výbor z členů výboru hospodáře.

5. Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku.

   V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně

     převeden na     jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle 

     jsou blízké cílům spolku.

   Výběr této právnické osoby je dán rozhodnutím valné hromady, 

    která rozpustila spolek