Zemřel prof. Eugen Strouhal

Ve věku nedožitých 86 let zemřel dne 20. října v Praze prof. MUDr. et PhDr. Eugen Strouhal, DrSc., významný antropolog se světovým renomé, který s českými egyptology dlouhodobě spolupracoval na archeologických výzkumech v Egyptě. Prof. Strouhal, nar. 24. 1. 1931, vystudoval na Univerzitě Karlově tehdejší Fakultu všeobecného lékařství (1956) a Filozoficko-historickou fakultu (1959). Po krátkém působení ve Státních lázních Františkovy lázně a na lékařské fakultě UK v Plzni se v r. 1961 stal členem Čs. (dnes Českého) egyptologického ústavu, pracoviště FF UK. Zúčastnil se tří expedic do Núbie, pořádaných v rámci mezinárodní akce UNESCO, a později (v letech 1965/6 a 1967) zorganizoval dvě antropologické expedice zkoumající obyvatelstvo přesídlené z oblasti zaplavené Vysokou asuánskou přehradou. Už v této době se zároveň podílel i na čs. (později českém) archeologickém výzkumu v Abúsíru nedaleko Káhiry, kterého se účastnil i po odchodu z FF UK.

V roce 1969 se podílel na založení Oddělení pravěku a starověku Náprstkova muzea, složky Národního muzea v Praze. Toto pracoviště, shromažďující sbírkové fondy z oblasti Egypta (včetně nálezů z čs. archeologických výzkumů), severní Afriky a Předního východu, pak vedl až do r. 1992. V Náprstkově muzeu připravil řadu výstav staroegyptských památek, které byly s velkým úspěchem přeneseny i na další místa. Od r. 1993 se stal přednostou Ústavu dějin lékařství 1. lékařské fakulty UK, který vedl až do r. 1998.

Prof. Eugen Strouhal byl významným spolupracovníkem Spolku  Gryspek a věnoval velkou pozornost mumiím rodu Gryspeků, které jsou uloženy v hrobce kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích. Pomáhal osobně při jejich restaurování v roce 2012 a intenzivně se zajímal o činnost našeho spolku. Zúčastňoval se setkání s manželi Griessenbeckovými při jejich návštěvách Kralovic.

Čest jeho památce.