…už jsme tu 10 let…

Spolek Gryspek byl založen 14. května 2008 skupinou kralovických občanů, kterým se nelíbil špatný stav kralovického kostela. Mnozí z nás si pamatují, že renesanční dominanta Kralovic byla v té době v zuboženém stavu, který neodpovídal architektonickému, kulturnímu, církevnímu, historickému a společenskému významu této památky. Za uplynulých 10 let činnosti našeho spolku došlo k významným změnám, na kterých jsme se podíleli.
Spolek jsme založili s cílem pomáhat majiteli kostela při získávání potřebných finančních prostředků tak, aby se náš kostel stal ozdobou města a turistickým cílem pro návštěvníky Kralovic. Po počáteční nedůvěře se začala postupně rozvíjet spolupráce spolku s Římskokatolickou farností Kralovice, Biskupstvím plzeňským, rodinou Griessenbeck z Bavorska a Městem Kralovice.

...musíme s tím něco udělat...

Postupně byly provedeny přípravné práce nutné pro zahájení oprav, rekonstrukcí a restaurátorských prací kralovického kostela: Stavebně historický průzkum, vypracování stavebního projektu,  provedení restaurátorských průzkumů a zpracování restaurátorských záměrů, vypracování stanovisek Národního památkového ústavu a Odboru regionálního rozvoje a územního plánu a Stavebního úřadu Městského úřadu Kralovice k jednotlivým plánovaným restaurátorským astavebním pracím. Restaurátorské průzkumy a restaurátorské záměry, nutné pro další postup obnovy kostela, financoval náš spolek ze sbírky a sponzorských darů.

Od roku 2008 došlo postupně k významným změnám dobře patrným na objektu kostela a v jeho nejbližším okolí. V roce 2008 to byla dešťová kanalizace, která odvedla vodu od kostela, a tak došlo ke stabilizaci stavby. Zlomový byl rok 2009, kdy se podařilo prosadit zařazení kostela do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky. Z tohoto programu bylo postupně financováno dokončení výměny střešní krytiny a klempířské práce na střeše, okapech a okapových svodech, rekonstrukce sgrafitové fasády na věži, severním schodišťovém přístavku, presbytáři, kapli a na jižním schodišťovém přístavku, renovace cihlové fasády na jižní straně hlavní kostelní lodě a restaurování čtyř jižních vitrážových oken.

Členové spolku vypracovali pro Římskokatolickou farnost Kralovice několik úspěšných žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství: V roce 2011 "Zpřístupnění hrobky rodu Gryspeků v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích", v roce 2012 "Restaurování renesanční malované výzdoby v kapli kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích", v roce 2014 "Expozice rodu Gryspeků v kapli kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích". Úspěšná byla i žádost na dotaci projektu "Restaurátorské práce  v kapli Nejsvětějšího srdce Páně v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích" (restaurování výmalby a  epitafu), kterou jsme mohli podat do Česko německého fondu budoucnosti díky našim kontaktům  s rodinou Griessenbeck, vzdáleným příbuzným českých Gryspeků, kteří byli našimi partnery na  německé straně. V roce 2014 se nám podařilo získat dotaci z Dispozičního fondu Programu  přeshraniční spolupráce Česko - Bavorsko na projekt "I. etapa úpravy mikroklimatu v hrobce  Gryspeků".

Za období 10 let činnosti našeho spolku se podařilo získat na opravy a restaurátorské práce  9 090 545,- Kč, zatímco v létech 1997 - 2008 to bylo 4 616 278,- Kč. Znamená to, že na restaurátorské  práce   kralovickém kostele bylo doposud celkem vynaloženo 13 606 823,- Kč. 
 Nemůžeme se chlubit pouze úspěchy, protože v naší činnosti se vyskytly problémy, prohry a  komplikace. Na začátku roku 2012 byla díky finančnímu příspěvku manželů Romy a Waltera von  Griessenbeck provedena oprava rakví a tým restaurátorů z Náprstkova muzea v Praze provedl rozsáhlý  průzkum a restaurování mumií. Ty mohly být přemístěny do stavebně zrekonstruované hrobky a na  začátku března 2012 byla hrobka slavnostně zpřístupněna veřejnosti. Systém sledování mikroklimatu  v hrobce vykázal v letním období roku 2012 velmi špatné hodnoty. Proto bylo nutné pružně reagovat  na vzniklou  situaci, která hrozila tím, že mumie rodu Gryspeků budou vysokou vlhkostí poškozeny.  Proto byly nejstarší mumie v České republice přesunuty do náhradního prostoru na faře. Celá situace  byla zapříčiněna díky nekvalitně připravenému stavebnímu projektu na rekonstrukci hrobky a proto,  že v minulosti došlo k několika zásahům přímo v hrobce nebo v okolí kostela, které byly následně  příčinou problému. Proto náš spolek nechal vypracovat a financoval stavební projekt na úpravu  mikroklimatu v hrobce. Při realizaci první etapy jsme zjistili, že důmyslný větrací systém, který vytvořili  naši předkové v 16. století není funkční díky tomu, že v hrobce je navýšena podlaha, větrací chodba  směřující ke Kralovickému potoku byla přerušena při budování kanalizace a koryto potoka bylo  přeloženo o 80 m západním směrem.

Provedené stavební úpravy přinesly zlepšení, ale ne takové,  abychom mohli s klidným svědomím vrátit mumie na jejich místo. Teprve po realizaci další etapy,  kterou byla instalace přetlakové ventilace se podařilo mikroklima v hrobce stabilizovat a v červnu 2016  přemístit mumie zpět do hrobky.

Dalšími neúspěchy byly žádosti o dotace, které nebyly schváleny. V roce 2013 žádost do Integrovaného  regionálního operačního programu na restaurování výmalby hlavní lodě a mobiliáře kostela a v roce  2016 žádost o dotaci z fondů EHP (Norské fondy) na restaurování hlavního oltáře a výmalbu  presbytáře.

Velmi dobře spolupracujeme s Městem Kralovice, které se finančně podílí na opravách a restaurátorských pracích v kostele a v roce 2015 získalo dotaci a realizovalo úpravu inženýrských sítí, komunikací, parkovišť v prostorách kolem kostela, bylo vybudováno nové veřejné osvětlení a osvětlení kostela, město financovalo zaměření větrací chodby do gryspekovské hrobky a její náhradní zakončení a finančně se podílelo na přetlakovém větrání hrobky.

...pro veřejnost...

Důležitou součástí naší činnosti je provoz expozice rodu Gryspeků v kapli Božského Srce Páně, která byla otevřena vernisáží 27. června 2014. Součástí expozice je možnost nahlédnutí do gryspekovské hrobky. O provázení návštěvníků se stará 13 dobrovolných průvodců, členů našeho spolku, vždy každou sobotu dopoledne v průběhu turistické sezóny. Od roku 2014 navštívilo nový turistický cíl v našem
městě 1694 osob.

Spolek byl velmi aktivní i v oblasti vzdělávání a kultury, když spolu s městskou knihovnou uspořádal 14 přednášek. Ve spolupráci s farností to byla slavnost k 500. výročí narození Floriána Gryspeka, šest Nocí kostelů, dvě vystoupení Živý Betlém, dva koncerty a jedno setkání organizátorů Noci kostelů z celé Plzeňské diecéze. Ve spolupráci s Muzeem a galerií severního Plzeňska jsme uspořádali seminář o
restaurátorských pracích v kralovickém kostele a muzeum nám pomáhá při zajištění přednášek z historie Kralovic.

...aby se o nás vědělo...

Propagace Kostela sv. Petra a Pavla je nedílnou součástí činnosti spolku. Vydali jsme propagační materiály "Kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích"a "Kralovické mumie", podíleli se finančně na vydání knihy Dr. Bukačové: Kostel sv. Petra a Pavla (brožované vydání) a vydali jsme vázaný dotisk této knihy.
Podařilo se nám pro komerční účely nechat vyrobit repliku medaile Floriána Gryspeka a pohlednici, pro propagační účely máme tašky s logem spolku.

Pravidelně informujeme veřejnost o činnosti spolku v Kralovickém obzoru. Mladá fronta dnes, Právo a Plzeňský deník zveřejnily články při významných událostech v našem kostele, stejně tak jako regionální televize ZAK ve svých reportážích. V českém rozhlase Plzeň bylo několik relací o restaurátorských pracích a činnosti spolku, na stanici Vltava si bylo možné poslechnout krásně koncipovaný pořad Tamary Salcmanové o historii rodu Gryspeků a velmi zajímavý pořad na Dvojce Českého rozhlasu publicisty Stanislava Motla z cyklu "Stopy, fakta, tajemství...": Vzestup a pád rodiny Gryspeků. Asi největší úspěch a diváckou odezvu zaznamenala reportáž redaktorky Svatavy Pátkové v programu ČT1 Toulavá kamera. Máme hodně příznivců, kteří pravidelně navštěvují naše webové stránky a facebook. Kromě toho jsme se zúčastnili několika přednášek a seminářů zaměřených na činnost dobrovolnických organizací v památkové péči, kde jsme prezentovali naši práci.

...bez peněz to nejde...

Od sponzorů jsme získali 551 770,- Kč, obdrželi jsme dotace ve výši 290 000,- Kč, příjem z našich akcí byl 59 504,- Kč , dobrovolné vstupné z přednášek bylo 10 598,- Kč a z prodeje dárkových předmětů 45 557,- Kč. Značný finanční obnos jsme ušetřili římskokatolické farnosti díky tomu, že jsme zdarma vypracovali žádosti o dotace. Kromě toho, že spolek financoval restaurátorské průzkumy a restaurátorské záměry, nutné pro další postup obnovy kostela, jsme kompletně financovali vypracování některých projektů a finančně jsme se podíleli na realizaci přetlakové ventilace v hrobce Gryspeků, uhradili jsme okapový
chodník na jižní straně kaple a doplnění vybavení gryspekovské expozice.

...vzkaz z minulosti do budoucnosti...

V encyklopediích je uvedeno pod heslem "Kostel": Z latinského castellum s významem hrad z důvodu
užívaného opevnění, též chrám či chrám Páně, je sakrální stavba, která slouží křesťanům k modlitbám a bohoslužbě. Tento význam lze v případě našeho kostela doplnit: Je to místo, kde se setkávají nejenom věřící, ale i ostatní obyvatelé Kralovic, aby v jedinečných prostorách mohli prožít kulturní zážitek v místě, které má zajímavou historii, je to místo kontaktu s minulostí, kde se člověk může obdivovat architektonickému, stavitelskému a výtvarnému umění a pokorně vnímat mystickou atmosféru.

Díky pane Floriáne Gryspeku, který sis zde vybudoval místo posledního odpočinku a žiješ tak svůj druhý život skrze nádherné renesanční památky, které jsi nám zde zanechal a díky za to, že jsi se zasloužil o povýšení Kralovic na město.

"Improbus labor omnia vincit" (vytrvalá práce všechno překoná) - heslo Floriána Gryspeka uvedené na jedné z jeho medailí, které užíváme jako krédo činnosti 25 členů našeho spolku, je pro nás závazkem do budoucnosti.

Pokud si chcete prohlédnout rozsáhlejší video z naší činnosti, podívejte se na adresu: https://youtu.be/XcQNfxNH5lw